Niets staat opening van Lelystad Airport nog in de weg

24 September, 2020 15:21

Vier kabinetten op rij (Balkenende IV, Rutte I, II en III) en de Tweede Kamer hebben de uitbreiding van Lelystad Airport steevast bevestigd, resulterend in het Luchthavenbesluit Lelystad in 2015. Recent is dat herbevestigd in de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050, waarin de kaders zijn vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. In de nota wordt het besluit bekrachtigd dat Lelystad Airport als overloopluchthaven in 2021 de vakantievluchten van Schiphol overneemt en daarmee dus een belangrijke rol speekt in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. Niets staat de opening van Lelystad Airport nog in de weg.

De vier argumenten voor snelle opening: (1) Broodnodige economische impuls voor de regio; (2) Concurrentiepositie Nederland; (3) Eerlijke verdeling lusten en lasten;
(4) Duurzame balans, milieu, veiligheid en leefbaarheid.

Desondanks de dip wegens corona zal de groei in de luchtvaart zich voortzetten mede door verregaande innovatie, efficiëntie en de toepassing van alternatieve brandstoffen en nieuwe aandrijftechnieken. De capaciteit op Schiphol zal bij deze groei schaarser worden. Om de internationale mainportpositie van Schiphol te handhaven wordt voor het niet-mainport gebonden vakantieverkeer Lelystad Airport ingezet dat zodoende enerzijds ruimte biedt aan Schiphol en anderzijds van essentiële toegevoegde waarde is voor de toekomstbestendige ontwikkeling van het nationale luchtvaartcluster. De Nederlandse luchtvaartsector heeft de ambitie om wereldwijd de slimste en duurzaamste speler te worden. Kern van de zaak is dat een combinatie van Nederlandse slimheid, inventiviteit en nauwe samenwerking tussen alle stakeholders en ketenpartners, zal leiden tot verdere verduurzaming zowel op de korte, middellange als lange termijn.

Er is nu geen reden meer om het besluit om Lelystad Airport spoedig te openen langer uit te stellen. Aan alle oorspronkelijke vereisten van de Tweede Kamer is immers voldaan: De ophoging van routes is uitgevoerd; er is een correcte MER die aantoont dat het aantal gehinderden nog minder is dan in 2014 werd aangenomen; er is een akkoord met de Europese Commissie en een positief dictum door Raad van State op de door de Europese Commissie goedgekeurde verkeersverdelingsregel voor Schiphol en LA (VVR).

  • Opening van Lelystad Airport genereert broodnodige werkgelegenheid op alle niveaus in de regio en betekent een flinke economische en ruimtelijke impuls in Flevoland, Gelderland en Overijssel;
  • Opening en daarmee de doorontwikkeling van Lelystad Airport is van belang voor het voortbestaan
  • van de   nationale luchtvaart en de concurrentiepositie van Nederland;
  • Opening verdeelt de lusten en lasten eerlijker over het land, waarbij het ook vanuit milieu-oogpunt
  • verstandig is Lelystad Airport te openen;
  • De ambitie van Lelystad Airport om zich te ontwikkelen tot de meest duurzame luchthaven van
  • Europa volledig in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid en leefbaarheid.